Gerben Vreeman erelid!

Gerben Vreeman erelid!
Zondag 26 augustus vond weer onze Algemene Ledenvergadering plaats. Onze voorzitter opende de goed bezochte vergadering met het verzoek een moment stil te staan bij de overledenen binnen de vereniging. Vervolgens werd de stand van zaken van de vereniging besproken. Na de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering deed onze secretaris Gijs Vos op de van hem bekende onderhoudende manier verslag van alle activiteiten binnen onze vereniging in het afgelopen verenigingsjaar. Penningmeester Tom Ikink volgde met een toelichting op het financiële verslag. Na bespreking van de verschillende stukken en de goedkeuring daarvoor van de kascommissie verleende de vergadering decharge aan de penningmeester.

Copyright © St-Switbertus 2024

Gerealiseerd door Wessel Slot & Arian Bloemberg