Zondag 29 augustus 2021 a.s. zal de Jaarvergadering van ons gilde weer worden gehouden. De vergadering begint om 12:00 uur en zal plaatsvinden in ons clubgebouw ‘De Swite’. Hierbij nodigen wij u van harte uit om deze vergadering bij te wonen. De notulen van de vergadering van vorig jaar vindt u hier.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering (nr. 252) op zondag 29 augustus 2021

 1. Opening
 2. Notulen van de vergadering van 25 augustus 2020
 3. Jaarverslag 2020-2021 door de secretaris
 4. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 door de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Bestuursverkiezing
 7. Voorstel tot wijziging van de Statuten van de vereniging
 8. Verbouwplannen clubgebouw ‘De Swite’
 9. Mededelingen van het bestuur
 10. Kermis 2021
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toelichting op de agenda

Naast de gebruikelijke agendapunten zijn er dit jaar nog twee belangrijke zaken te bespreken.

De statuten

De huidige statuten dateren van 1980 en zijn dus meer dan 40 jaar oud. Vanwege nieuwe wetgeving op het gebied van hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders (WBTR), die per 1 juli van kracht werd is een aanpassing van de statuten noodzakelijk. Het bestuur vraagt daarom in deze vergadering in te stemmen met het concept van de nieuwe statuten, eventueel aangevuld met aanpassingen / wijzigingen die tijdens de vergadering worden aangenomen.

Het is belangrijk dat voldoende leden aanwezig zijn, zodat een geldige stemming over de wijzigingen kan worden gehouden. Leden die verhinderd zijn, maar wel hun stem willen uitbrengen dienen hun stem en eventuele wijzigingsvoorstellen schriftelijk, via mail of brief in te dienen bij de secretaris van de vereniging (info@st-switbertus.nl of de brievenbus bij het clubgebouw aan de Hendrik Leemreizestraat 2, 7131 ZT Lichtenvoorde).

De verbouwplannen

In de vergadering zal een toelichting worden gegeven op het voornemen van het bestuur om fase 2,3 en 4 van de sinds 2012 bestaande verbouwplannen in zijn geheel uit te voeren, zij het in een gewijzigde vorm om meer repetitieruimte te krijgen en daardoor tevens meer trainingsmogelijkheden voor de boogsport afdeling. In deze plannen zal veel aandacht zijn voor het verduurzamen van het gehele clubgebouw, om zo mee te werken aan de energietransitie doelstellingen van de gemeente Oost Gelre.

Het bestuur zal de vergadering vragen in te stemmen met de verbouwplannen, mits de beoogde financiering daarvoor gerealiseerd wordt.

Copyright © St-Switbertus 2024

Gerealiseerd door Wessel Slot & Arian Bloemberg